วันอังคาร, 25 กุมภาพันธ์ 2563

มาเเล้ว!รายชื่อทีมหญิงทุกทีม ล่าแชมป์ไทยแลนด์ลีก ฤดูกาล 2020

Loading...

ประเภททีมหญิง
นครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี
1. ยุพา สนิทกลาง
2. นกยูง เภาวะนะ
3. สิริมา มานะกิจ
4. อุสา ดาวเวิน
5. ปรียา หินดำ
6. กฤตฆนรรจ์ ผ่านสำแดง
7. วนัทดา ทองหนุน
8. เพ็คกี เพร์รี – Perry Rebecca (สหรัฐอเมริกา)
9. วณิชยา หล่วงทองหลาง
10. ธิดารัตน์ เพ็งวิชัย
12. อนงค์พร พรหมรัด
14. เยาวลักษณ์ มหาอ้น (C)
15. วรรณนิษา อุดอิน
16. วิรวรรณ สัตยานุชิต
17. สตราชิมิรา ฟิลิโพวา – Simenova Strashimira (บัลแกเรีย)
18. อพินยา พันจุฬา
19. ชัชชุอร โมกศรี
20. สิริกร สิงห์สม

ผู้จัดการทีม : นายธวัชชัย ยืนยง
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นาวาอากาศโท เผด็จศึก วรรณโชติ

เจนเนอราลี่ สุพรีม ชลบุรี-อี.เทค
1. สุพัตรา ไพโรจน์
2. ปิยะนุช แป้นน้อย
3. วิภาวี ศรีทอง
4. ศศิวิมล แสงปาน
5. ปลื้มจิตร์ ถินขาว
7. พัชราภรณ์ สิทธิศาสตร์
8. ฐิราวรรณ แสงอบ
9. สุทัตตา เชื้อวู้หลิม
10. วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ (C)
11. น้ำผึ้ง คำอาจ
14. ภัททิยา จวงจันทร์
15. วราภรณ์ ภูมิเจริญ
16. ปริญญา พานแก้ว
17. วัชรียา นวลแจ่ม
19. โสรยา พรมหล้า
20. ธนัชชา สุขสด
23. จาง เสี่ยวหยา – Xiaoya Zhang (จีน)
24. ซุนเจี๋ย – Jie Sun (จีน)

ผู้จัดการทีม : นายธนดิศ ประสพเนตร
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นาวาอากาศโท ณัฐพนธ์ ศรีสมุทรนาค

3BB นครนนท์
1. สุจิตรา โพธิ์สม
2. สิริกานดา วงค์โสภา
3. ฑิชาญา บุญเลิศ
4. ปาริชาติ อินทรสิทธิ์
5. ลอเรนา อเล็กซานดรา ซูเลตา การ์เซีย – Lorena Alexandra Zuleta Garcia (โคลอมเบีย)
6. กัตติกา แก้วพิน
7. ณฤมล ขานอัน (C)
8. วาสนา สว่างศรี
9. จิดาภา นาหัวหนอง
10. เสาวภา สู่สุข
11. อรอนงค์ ไสยศรี
12. พิมพิชยา ก๊กรัมย์
13. ฑิชากร บุญเลิศ
14. สินีนาฏ โพธิ์เจริญ
15. แคโรลิเน ดีอัส โกดอย – DIAS GODOI CAROLINE (บราซิล)
16. ศุภาวรรณ บุญศักดิ์เลิศ
23. จุฑารัตน์ มูลตรีพิลา

ผู้จัดการทีม : นางสาวปารวีย์ หอยสังข์
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต อินเลี้ยง

ขอนแก่น สตาร์ วีซี
1. กรรณิกา สิทธิแพทย์
2. ฑิฆัมพร ช้างเขียว
3. พรพรรณ เกิดปราชญ์
4. ทัดดาว นึกแจ้ง
7. คัทลีย์ ปิ่นสุวรรณ
8. พรทิพย์ แสนตรง
9. หทัยรัตน์ จารัตน์
10. นัชชานันท์ โมรา
11. อุไรรัตน์ เหลาแหลม
12. บุญญารัตน์ หอมสมทรัพย์
13. รุ่งฤทัย แสงสาคร
14. ชิตพร กำลังมาก
15. เอ็มอร พานุสิทธิ์
16. กรรณิการ์ ธิปะโชติ
17. สุนิตรา สีบาล
18. ไอรดา พลดร
21. สุรัสวดี บุญยืน
23. ฐาปไพพรรณ ไชยศรี (C)

ผู้จัดการทีม : นายปัญญา พลยุทธ
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นายอภิรัฐ งามมีฤทธิ์

โปรเฟล็กซ์ วีซี
1. กุลธิดา หามนตรี
2. กัญญารัตน์ ชินทวัน
3. นัฐจิรา จันทร์เพ็งเพ็ญ
5. ศุภาวรรณ พรามเริก
7. นภัค วชราปิติคนางกุล
8. ธัญญารัตน์ ศรีชัยนาท (C)
9. ณัฐธิมา กุบแก้ว
11. สุจิวรรณ บุญช่วย
12. กุลภรณ์ แก้วรอดไว
13. พรพิมล คงกะพันธ์
14. ณิตญา แช่มช้อย
15. นิธิวรรณ มาเลิศ
17. ชลดา เกษรินทร์
18. ภัททิรา สุขโข
19. ชญานี แดงเมฆา
20. อารีรักษ์ อัมภรัตน์
22. ทัดดาว การวิทยี
25. เกวลิน สุวรรณวงศ์

ผู้จัดการทีม : นายสุมิตร โครานา
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นายภัทรณัฐ ดีมา

โอพาร์ท 369 วีซี
1. อมิตฌญา ศรีเดช
2. ฐิตาภา ทองสีดี
3. ธาริณี ทิมแท้
4. ไพรินทร์ มะเสนัย
5. ธมลวรรณ บุญเรือง
6. รุจิราภรณ์ ภวันนา
7. ภิญญดา โต๊ะพ่อ
8. สิริยากร อุปดิษฐ์
9. สมสุดา หมายมั่น
10. อรสา พินิจดวง
12. ชมพูนุช จิตสบาย
13. ศศิธร พิมพา
14. นาตยา ฆังคัสสะ
16. กัญธิมา เอกปัชชา
17. อนิสา ยอดพินิจ
18. ประภัสสร กองอุดม
19. อริษา พรมนก (C)
20. สุนิสา กงซุย

ผู้จัดการทีม : นายรณฤทธิ์ มงคลรัตน์
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นายสุเทพ ทองศรี

ไดมอนด์ ฟู้ด วีซี
1. วิรัลยุพา อินทร์จันทร์
2. ฉัตรสุดา นิละภา
3. พิมพ์พิลา หมึกขุนทด
6. อรอุมา สิทธิรักษ์ (C)
7. อลิสา เส้งเสน
8. เดือนเพ็ญ อารีเหลือ
9. จรัสพร บรรดาศักดิ์
11. ศศิภาพร จันทวิสูตร
13. ณัฏฐณิชา ใจแสน
14. เทียนา มารี ด็อคเคอรี – TIANA MARIE DOCKERY (สหรัฐอเมริกา)
15. มลิกา กันทอง
16. นริศรา แก้วมะ
17. กุลภา เปี่ยมพงษ์สานต์
18. จุรีรัตน์ แซ่อึ้ง
19. พรรณภา จันทร์พุก
20. สุวพิชญ์ สุวรรณสิงห์
21. อำพร หญ้าผา

ผู้จัดการทีม : นางสาวอรวรรณ พานทอง
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : วรรณา บัวแก้ว

อาร์เอสยู วีซี
1. ปิยะรัตน์ บุดดาวงศ์
2. ภคนันท์ วันเพ็ญ
3. จิราภา สอนสุภาพ
4. สมใจ สีมูลละ
5. ณัฐกานต์ เห็ดทอง
6. ชุติมณฑน์ สากร
7. สมัชญา ลังบุปผา
8. จิราพร รูปสม
10. กาญจนา กำเนิดบุญ
11. รุจิษยา กันสัตรู
13. กาญจนา กุไธสง
14. จิรนันท์ เกี้ยวเก้า
15. สุทินา พาสังข์
16. วริษา ยิ้มใย
17. ศิริพร ใจเด็ด
19. ภัทราทิพย์ แสนตระกูล (C)
22. ยุวลี โชคสมัย
25. จุฬาลักษณ์ นวลบริบูรณ์

ผู้จัดการทีม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญชัย สุขสุวรรณ์
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : จ่าสิบเอก สุวัฒน์ จีรพันธ์

Facebook Comments
error: Content is protected !!